Vážení zákazníci z dôvodu nedostatku zamestnancov u dodávateľa viazacích prostriedkov sa môže u produktov, ktoré nemáme na sklade predĺžiť dodacia lehota o 5 - 14 dní. Týmto sa Vám ospravedlňujeme za komplikácie a prosíme o trpezlivosť.

Obchodné podmienky

Všeobecné informácie

Nižšie uvedené obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode
www.maxim-pneu.sk. Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľ) a kupujúceho (zákazník). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadi sa vzťahmi, ktoré nie sú týmto obchodnými podmienkami upravené občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov). Pokiaľ je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa neupravené vzťahy obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom (513/1991 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov).

Predávajúci

Internetový obchod www.maxim-pneu.sk, prevádzkovaný firmou MAXIM Pneu, s. r. o.
sídlo: Rybná 716/24, Praha 1, Staré Město, 110 00
prevádzka: Petrovice u Karviné 27 , Petrovice u Karviné, 73572

IČ: 24845191
DIČ: SK4020338146 (dodávateľ je platcom DPH)

Kontakty

Email: info@maxim-pneu.sk (na otázky odpovedáme do jedného pracovného dňa)
Tel.: +420 800 888 879, +420 777 468 887 (v pracovných dňoch od 09:00 do 17:00)

Bankové spojenie

Číslo účtu: 2200150547/8330 (Fio Banka)

Spotrebiteľská zmluva - kúpna zmluva, zmluva o dielo, prípadne iná zmluva podľa občianskeho zákonníku, pokiaľ zmluvné strany sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej dodávateľ, respektíve predávajúci.

Dodávateľ/predávajúci - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Jedná sa o podnikateľa, ktorý priamo alebo prostredníctvom iného podnikateľa dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Spotrebiteľ/kupujúci - osoba, ktorá pri uzavieraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom než je podnikateľská činnosť s týmito výrobkami a službami.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ - podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či užíva služby za účelom ďalšieho podnikania s týmito výrobkami alebo službami.

1. Objednávanie

Kúpna zmluva, ktorej prostredníctvom je realizovaný predaj tovaru, je uzatvorená potvrdením objednávky kupujúceho a predávajúceho (momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s objednávkou kupujúceho). Predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo elektronicky bezodkladne po obdŕžaní riadne vyplneného objednávkového formuláru. Daňový doklad vystaví predávajúci a bude doručený spoločne s tovarom. Predaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Podpisom objednávkového formuláru kupujúci potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôsledne oboznámil, že im vo všetkých bodoch porozumel a že voči ním nemá žiadne výhrady alebo pripomienky.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jéj úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám obchodného vzťahu. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretí zmluvy sú jasné z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces podrobne a zrozumiteľne popísané. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Zmeny a opravy objednávky po odoslaní nie sú prípustné bez výslovného súhlasu predávajúceho. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.maxim-pneu.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Ihneď po obdŕžaní objednávky bude kupujúcemu na udanou emailovú adresu zaslaný email o vytvorení objednávky predávajúcim. Objednávka je spracovaná pracovníkom, ktorý zákazníka bude kontaktovať o termíne dodania (v rámci pracovných dní). Môže nastať situácia, kedy bude tovar vypredaný. Vtedy Vás náš pracovník kontaktuje buď telefonicky alebo e-mailom.

Zákazník aj dodávateľ môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku zákazníka až do potvrdenia objednávky dodávateľom (telefonicky alebo elektronickou poštou). Storno poplatky predávajúci neúčtuje. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, spravidla uvedie dôvod, prečo tak učinil, poprípade prečo nie je možné objednávku potvrdiť. Zrušenie objednávky po okamžiku uzavretia kúpne zmluvy je možné len po predošlej dohode dodávateľa a zákazníka, za podmienok, ktoré vzájomne dohodli. Pokiaľ nastane situácia, že tovar bude vypredaný po potvrdení objednávky, náš pracovník pre Vás vypracuje náhradnú ponuku alternatívnych produktov, poprípade objednávku zruší.

2. Dodanie

Termín dodania je závislí na druhu objednaného tovaru. Najčastejšie sa pohybuje v rozmedzí 2-5 pracovných dní. V prípade atypického, či problematického tovaru môže dôjsť k predĺženiu dodacej doby. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, podľa svojich možností, vo svojom záujme ale predovšetkým s ohľadom na zákazníka, znížiť dodaciu dobu na najnižšiu možnú dobu. Pokiaľ dodacia doba prekročí primeranú dobu obecne stanovenej doby dostupnosti daného typu alebo druhu produktu na trhu, má zákazník plné právo zrušiť svoju objednávku, a to telefonicky, prípadne formou elektronickej pošty.

3. Ceny

Pri uzavretí kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim platí cena uvedená v okamžiku podania záväznej objednávky kupujúceho. Táto cena bude uvedená v záväznej objednávke, na webových stránkach alebo bude s ňou oboznámený telefonicky. Cena je vždy konečná, vrátane príslušnej sadzby DPH.

Spoločnosť Maxim-pneu si v prípade zvýšenia cien tovaru subdodávateľov vyhradzuje právo zvýšiť kúpnu cenu v rovnakom pomere, a to aj bez predošlého písomného, či iného oznámenia.

4. Platobné podmienky

Platiť je možné v hotovosti alebo bankovým prevodom. V prípade platby bankovým prevodom je tovar odoslaný až po pripísaní čiastky na účet dodávateľa. Číslo bankového účtu pre platby prevodom je 2200150547/8330 (Fio Banka).

Ako variabilný symbol použite číslo Vašej objednávky.

U dobierky prebieha úhrada pri dodaní tovaru zásielkovou službou. Daňový doklad (faktúra) je priložený k tovaru. V špecifických prípadoch je predávajúci oprávnený požadovať osobného dojednania predaju, poprípade uhradenie nevratnej zálohy pred dodaním tovaru. Akčné ponuky a ceny sú platné počas celej doby ich zobrazenia na stránkach www.maxim-pneu.sk.

5. Doprava

Doručenie Vami objednaného tovaru zabezpečuje kuriérska spoločnosť DPD. V prípade balíku ťažšieho ako 31 kg sme nútený využiť služieb dopravcu DHL, ktorý je ale výrazne drahší. O takej to situácií Vás budeme informovať. Doprava v prípade pneumatík, hliníkových diskov, či plechových diskov je účtovaná nasledovne:

DPD:

1 ks 9 €
2 ks 8 €
3 ks 17 €
4 ks 16 €
5 ks 25 €
6 ks 24 €

DHL:

1 ks 9 €
2 ks 10 €
3 ks 19 €
4 ks 20 €
5 ks 29 €
6 ks 29,5 €

Cena za dopravu ventilov, olejov, podvozkov, autosedačiek a ostatných doplnkov je účtovaná vo výške 9 € za balík. Náš systém nedokáže vždy správne rozpoznať počet možných balíkov, preto v istých prípadoch sa môže poštovné/dopravné navýšiť. V takom prípade bude samozrejme zákazník informovaný dopredu.

Bežná doba rozvozu je v rozmedzí od 09:00 do 16:30. V prípade dobierky preberáte tovar proti podpisu dopravného listu a tak potvrdzujete jeho zaplatenia a riadne prevzatie. Reklamácia tovaru poškodeného pri doprave nebude predávajúcim uznaná v prípade, že nebude uplatnená písomne s prepravcom alebo s doručiteľom.

Vyhradzujeme si plné právo na zmenu spôsobu dopravy. Nutné je uviesť telefónne číslo, ktoré slúži pre kuriérsku službu ako kontaktný údaj.

6. Reklamácia

Reklamácia sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho, Obchodného zákonník a Zákona o ochrane spotrebiteľa. Zákazník (kupujúci) je povinný tovar dodaný predávajúcim po prevzatí bez zbytočného odkladu dôkladne skontrolovať. Na neskoršie reklamácie (zreteľné zjavné poškodenia vzniknuté neodbornou manipuláciu alebo iným spôsobom nesúvisiacim s užívaním tovaru, ku ktorému je určený) nebude braná zreteľ. Reklamáciu zákazník (kupujúci) uplatňuje u dodávateľa. Pri kúpe výrobku zákazník (kupujúci) vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami a zaväzuje sa k ich plneniu.

O reklamácii zákazník bez zbytočného odkladu informuje predávajúceho (prostredníctvom reklamačného formuláru, písomne, elektronicky alebo telefonicky) ešte pred odoslaním reklamovaného tovaru. Predávajúci nárok zákazníka posúdi a individuálne vybaví. Následne vydá predávajúci písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom a aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný. Tiež bude vystavene potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Kontakt pre uplatňovanie reklamácií

Tel.: +420 777 468 887
e-mail: info@maxim-pneu.sk

O reklamácii rozhodne predávajúci ihneď, v komplikovaných prípadoch do 7 pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebnej k odbornému posúdeniu poruchy. Lehota pre vybavenie reklamácie je podľa zákona o ochranne spotrebiteľa
č 250/2007 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov tridsaťdenná. Reklamáciu vrátane odstránenia poškodenia vybaví predávajúci bez zbytočného odkladu. Po uplynutí tejto doby má zákazník rovnaké práva, ako keby sa jednalo o poškodenie, ktoré nie je možné odstrániť.

V prípade oprávneného preukázania poškodenia produktu, na ktoré sa vzťahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnú opravu alebo výmenu. Náklady spojené s prepravou tovaru k zákazníkovi po vybavení reklamácie sú hradené dodávateľom. Daňový doklad, ktorý Vám bude doručený s tovarom, slúži zároveň ako záručný list.

7. Záruka

Pri predaji spotrebného tovaru je zákonná záručná doba 24 mesiacov, môže však byť prehlásením v záručnom liste stanovená na dlhšiu lehotu. (v prípade predĺženia zmluvnej záruky predávajúci v záručnom liste určí podmienky a rozsah predĺženej záruky). Náš internetový obchod má ako jeden z mála v celej Českej a Slovenskej republike garanciu doživotnej záruky na každú zakúpenú pneumatiku.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v oprave. V prípade výmeny tovaru za nový, záručná doba začína plynúť odznova. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži daňový doklad ako záručný list.

Zákazníkom, ktorý tovar používajú pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. Preto záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do ČR. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená len pre spotrebiteľa, v žiadnom prípade ne pre podnikateľov, ktorý tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ).

Spotrebiteľ má nárok na uplatnenie záruky:

- Pokiaľ ide o poškodenie odstrániteľné, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie poškodenia, právo na výmenu poškodeného tovaru alebo poškodenej súčasti, nie je to vzhľadom k povahe poškodenie neúmerné. Pokiaľ nie je taký postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy.
- Ak ide o poškodenie neodstrániteľné, brániace riadnemu užívaniu produktu, právo na výmenu poškodeného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, tie isté práva spotrebiteľovi patria, ak ide o poškodenia odstrániteľné, ale kupujúci nemôže z dôvodu opakovaného výskytu poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení produkt riadne užívať. Za opakované výskyty poškodenia sa považuje, ak rovnaké poškodenie brániace riadnemu užívaniu, ktoré bolo v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňované, sa vyskytne znovu. Väčšiemu počtu poškodení sa rozumie, ak má produkt súčasne aspoň tri poškodenia brániace využívať produkt riadnym spôsobom.
- Pokiaľ ide o iné poškodenia neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu vecí, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie produktu (alebo jeho dielov) spôsobené používaním, neoprávneným zásahom (napríklad bočné prerazenie pneumatiky), dôsledkom použitia produktu k iným než určeným účelom, poškodenia spôsobené nevhodným skladovaním, neodbornou montážou, mechanickým poškodením, ktoré nie je spôsobené opotrebením vzniknutým obvyklým užívaním, nadmerným zaťažením výrobku (v nesúlade s predpismi, eventuálne odporučením výrobcu), živelnými pohromami a podobne. Kratšiu životnosť výrobku nie je možné považovať za nedostatok a teda ju nie je možné reklamovať. Na žiadosť spotrebiteľa, je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Pokiaľ je poskytovaná dlhšia, než je zákonom stanovená záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah záruky formou prehlásenia v záručnom liste.

8. Vrátenie, výmena tovaru, odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ, ktorý nakupuje tovar pomocou prostriedku komunikácie na diaľku, má podľa zákonného ustanovenia (č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení) lehotu 7 pracovných dní na odstúpenie od zmluvy odo dňa prebratia tovaru alebo poskytnutej služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy podľa §12 ods. 5 zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Tovar musí byť odoslaný najneskôr 7. deň od dátumu doručenia zákazníkovi na adresu prevádzkovateľa (predávajúceho). Po následnom dohovore (telefonicky, emailom) bude zákazníkovi vrátená finančná čiastka odpovedajúca plnej výške kúpnej ceny zaplatenej za tovar. Pri výmene, či vrátenia tovaru sú zákazníkovi účtované skutočné vynaložené náklady spojené s vrátením či výmene tovaru (hlavne náklady na prepravu podľa sadzobníku príslušnej kuriérskej služby).

V prípade tohto rozhodnutia dodržte nasledujúce pokyny:
- Vracaný tovar musí byť kompletný.
- Tovar nesmie byť žiadnym spôsobom použitý, poškodený, inak znehodnotení, či vôbec odskúšaný. Pokiaľ spotrebiteľ poruší originálny obal u dodaného výrobku, u ktorého nie je možné predpokladať, že by následkom toho nebolo možné už výrobok z hygienických alebo bezpečnostných dôvodov použiť, nie je možné taký tovar dodávateľovi vrátiť.
- Doložte nami vystavený predajný doklad, jeho kópiu alebo číslo objednávky.
- Tovar nie je možné vrátiť na dobierku
- Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej cena závisí na výchylkách finančného trhu, pri kúpe tovaru, ktorý bol upravený na výslovné želanie kupujúceho, a tiež pri kúpe tovaru, ktoré podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu alebo zastaraní.

V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom než neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody bude prebiehať odčítaním sumy nákladov od kúpnej ceny, ktorá je dodávateľom v prípade odstúpenia vrátená kupujúcemu.

Upozornenie:

Podľa § 457 Občianskeho zákonníka v platnom znení, ak je zmluva neplatná alebo ak bola zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal a § 458 ods. 1. vraví, že sa musí sa vydať všetko, čo sa nadobudlo bezdôvodným obohatením. Ak to nie je možné, najmä preto, že obohatenie spočívalo vo výkonoch, musí sa poskytnúť peňažná náhrada.

Kontakt pri vracaní, výmene tovaru alebo odstúpenia od zmluvy (prípadne storno objednávky):

Tel.: +420 777 468 887
e-mail: info@maxim-pneu.sk

9. Akciový predaj

Položky označené „akcia/akčný/výpredaj" sú obmedzené množstvom. Tieto ceny teda platia výhradne do vypredania zásob. Dodávateľ tovaru si vyhradzuje právo na zmenu cien.

10. Informácie o možnosti uplatnenia zodpovednosti za rozpor predanej veci a kúpnej zmluvy.

Toto právo sa riadi § 616 Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Predávajúci zodpovedá za to, že predaný tovar je pri prevzatí kupujúcim totožný s kúpnou zmluvou a to hlavne aby bol bez poškodenia. Ak zákon nestanoví inak, zhoda s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou žiadané, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi prezentovanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre daný tovar obecne obvyklé, zodpovedajúcim právnym predpisom, alebo v stanovenom množstve, prípadne miere alebo hmotnosti a súhlasu s účelom, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza, alebo pre ktoré sa vec obvykle používa. Ak to pripúšťa povaha veci, má kupujúci právo, aby bola vec pred ním prekontrolovaná alebo aby jej činnosť mu bola predvedená.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavku kupujúceho buď to výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nebude taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

11. Ochrana osobných údajov

Povinnosťou spoločnosti Maxim Pneu s. r. o., je dodržovanie zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zmien. Pri objednávke tovaru telefonicky či e-mailom, prostredníctvom e-shopu, súhlasí zákazník záväzne so spracovaním osobných údajov pre účely obchodenej činnosti spoločnosti v rozsahu zákona č. 428/2002 Z. z.. Osobné údaje zákazníkov sú zabezpečené proti zneužitiu. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.maxim-pneu.sk sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje, ktoré budú slúžiť výhradne za účelom realizácie objednaných služieb, neposkytne tretím stranám s výnimkou dopravcov. Vaše údaje budú podľa zákona zabezpečené a použité výhradne pre komunikáciu medzi predávajúcim a kupujúcim. Na telefonickú alebo písomnú žiadosť zákazníka (bez udania dôvodu) ich predávajúci vymaže zo svojej databázy.

Pri predaji tovaru zhromažďuje spoločnosť www.maxim-pneu.sk len kontaktné údaje, konkrétne celé meno, adresu, telefónne číslo a emailové adresy, za účelom odoslania tovaru a komunikácie so zákazníkom. Kupujúci súhlasí s tým, že tieto údaje môžu byť použité predávajúcim k vyššie uvedenému účelu.

Aj navzdory kvalitnému vybaveniu väčšiny objednávok prijímaných vo veľkých množstvách sa ako vo všetkých obchodoch vyskytne výnimka, kedy je zákazník nespokojný. Preto zriadili telefónu linku, na ktorú sa môžete obracať s Vašimi sťažnosťami. Môžete tak kontaktovať pracovníka, ktorý s Vami ochotne vyrieši problematickú situáciu a má oprávnenie zasahovať do postupu a rozhodovania ostatných zamestnancov.

Kontakt:

Tel.: +420 777 468 887
e-mail: info@maxim-pneu.sk

Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 1. októbra 2015.

V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadne týchto obchodných podmienok nás môžete kontaktovať elektronicky na info@maxim-pneu.sk alebo telefonicky na čísle +420 777 468 887.

12. Fotografie a obrázky

Obrázky a fotografie na webe sú len ilustračné.

13. Google Analytics

Táto stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc.. Služba Google Analytics využíva súbory „cookies", ktoré sú textovými súbormi ukladanými do vášho počítača umožňujúce analýzu spôsobu užívania tejto stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú spoločnosti Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Google bude využívať tieto informácie pre účely vyhodnocovania užívania stránky a vytvárania správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľa a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činnosti na stránke a využívaní internetu vôbec. Google môže tiež poskytovať tieto informácie tretím osobám, ak to bude požadované zákonom, alebo takej tretej osobe, ktorá tieto údaje pre Google spracováva. Google nebude spojovať vašu IP adresu s akýmkoľvek inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Môžete odmietnuť používanie súborový cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači, avšak musíte si uvedomiť, že ak tak učiníte, tak nebudete schopný plne využívať všetky funkcie tejto stránky. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosti Google, a to spôsobom a k účelu vyššie uvedeným.

14. Záverečné ustanovenie

Všetky ustanovenia sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne Obchodným zákonníkom, Zákonom o ochrane osobných údajov a dobrými mravmi. Predávajúci si vyhradzuje zmenu týchto podmienok bez retrospektívnej platnosti.

 

Vážime si stálych zákazníkov, a preto sme rozhodli o ich zvýhodnení.

Každému zákazníkovi sa automaticky počítajú všetky vykonané a zaplatené nákupy na www.maxim-pneu.sk Po dosiahnutí stanovenej hranice sa automaticky nastaví zľava všetkých ďalších nákupov bez časového obmedzenia.

Hranice a výška zľavy

Pri zakúpení pneumatík a plechových diskov v našom     e-shope Vám ponúkame kompletáciu v cene 3,50 EUR s DPH/kus. Kompletné kolesá už budú vyvážené a nafúkané, stačí len nasadiť na vaše vozidlo. Pokiaľ máte záujem o kompletáciu, vyberte pri tvorbe objednávky voľbu „Skompletovať pneumatiky a plechové disky", ktorá sa Vám zobrazí v nákupnom košíku. Následne bude kompletácia pridaná do objednávky ako ďalší produkt.

 

Radi Vám pripravíme Vašu objednávku k osobnému odberu vo výdajnom mieste v Karvinej.

Ak sa rozhodnete pre osobný odber, zvoľte tento spôsob vo Vašej objednávke. Po zadaní objednávky Vám dorazí potvrdzovací e-mail, ktorý si môžete následne skontrolovať. Hneď, ako bude Vaša objednávka vybavená a tovar pripravený k vyzdvihnutiu, budeme Vás kontaktovať.

 

Pripravujeme pre Vás testy zimných a letných pneumatík od nezávislej spoločnosti ADAC. Na základe týchto testov zistíte hodnotenie, ktorejkoľvek pneumatiky, ktorú si môžete následne vybrať z našej ponuky. Testovacie kritéria pre zimné pneumatiky sú sucho, mokro, sneh, hluk, spotreba paliva a opotrebenie. Testovacie kritéria pri letných pneumatikách sú takmer totožné. Testuje sa pneumatika na suchu, mokru, vytváraný hluk, spotreba paliva a opotrebenie. Neváhajte a navštívte sekciu „testy pneu".